Top 3 Soạn bài: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp) ngắn nhất

– Đoạn trích là hồi kí về những năm tháng khó khăn, gian khổ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập

– Phần 1 ( từ đầu đến ập vào miền Bắc): tư thế hiên ngang của dân tộc thời chống Mĩ, hồi tưởng về thời gian khó khăn của nước Việt Nam mới
– Phần 2 ( tiếp đến thêm trầm trọng): những khó khăn mọi mặt của đất nước
– Đoạn 3 (tiếp đến 370 kg vàng): tinh thần vượt khó khăn của toàn Đảng
– Đoạn 4 (còn lại): hình ảnh Bác biểu trưng cho nhà nước của dân, do dân

Câu 1 (trang 210 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

– Bố cục như trên

Câu 2 (trang 210 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

– Điểm nhìn hiện tại là bối cảnh đất nước năm 1970, thời điểm cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra vô cùng gay go, ác liệt.
– Cảm nghĩ của tác giả:
  + so với 25 năm trước, tuy khó khăn như thế và lực lượng của ta đã khác:
  + Năm 1945: “là thời kì làm mưa, làm gió của chủ nghĩa đế quốc”, “gần hai chục vạn quân Tưởng từ mấy ngả ập vào miền Bắc” còn bây giờ (1970), “mỗi hành động kẻ cướp… không tránh khỏi bị trừng phạt
  + Năm 1945 nước Việt Nam chưa có tên trên bản đồ thế giới, còn bây giờ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã là một đất nước tự do

Câu 3 (trang 210 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

– Nước Việt Nam mới khai sinh đã phải đương đầu với bao khó khăn, nguy nan nằm giữa bốn bề hùm sói, phải tự dốc mình đấu tranh dũng cảm, để sống còn
– Đảng phải hoạt động bí mật, các đảng viên đều công tác dưới danh nghĩa những cán bộ Việt Minh, chính quyền cách mạng mới, chưa được công nhận
– Nạn đói, nạn dốt hoành hành
– Đời sống nhân dân rất thấp.
– Thực dân Pháp xâm lược trở lại Nam bộ làm cho khó khăn “càng thêm trầm trọng”.

Câu 4 (trang 210 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

– Đảng và Chính phủ được ủng hộ, giúp sức nên có những quyết sách đúng đắn, sáng suốt
   + Củng cố chính quyền cách mạng
   + Mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện công nông chuyên chính
  + Công bố dự án hiến pháp cho toàn dân đóng góp ý kiến
  +Bãi bỏ thuế thân, nhiều thứ thuế vô lí khác
  + Nâng cao năng lực tài chính cho đất nước
– Nhờ vậy đất nước đã vượt qua thời kì gian khổ

Câu 5 (trang 210 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

– Hình ảnh tiêu biểu, gây ấn tượng sâu sắc nhất là hình ảnh Bác Hồ:
  + Bác là con người có trí tuệ sáng suốt, có ý chí sắt đá và nghị lực mạnh mẽ.
   + Là con người toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, đất nước
  + Lý tưởng của Người, tấm lòng của Người là niềm hạnh phúc dành cho dân, cho nước.
→ Bác Hồ là hình ảnh tượng trưng cao đẹp nhất của dân, của cách mạng, của chính quyền mới, chế độ mới

Câu 6 (trang 210 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

Điểm nhìn của người đại diện cho bộ máy lãnh đạo của Đảng, Chính phủ nên cách kể mang tính toàn cảnh, sâu sắc
– Những sự kiện có tính chất khái quát, tổng hợp
– Cảm nghĩ có tính khách quan, tiêu biểu cho cảm nghĩ, chí hướng của Đảng, Chính phủ
– Cách kể như cuốn biên niên sử hào hùng, đất nước từng ngày vươn tới diện mạo mới, tầm vóc mới

Câu 1 (trang 210, sgk Ngữ văn 12, tập 1): Bố cục:

– Phần 1 ( từ đầu … ập vào miền Bắc): Giới thiệu cung về tình hình nước Việt nam mới

– Phần 2 ( tiếp … thêm trầm trọng): Những khó khăn mọi mặt của đất nước

– Đoạn 3 (tiếp … 370 kg vàng): Những biện pháp và sự nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn Đảng, toàn dân

– Đoạn 4 (phần còn lại): Hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh

Câu 2 (trang 210, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Điểm nhìn hiện tại. Đó là đất nước năm 1970, thời điểm cuộc kháng chiến chống Mĩ diễn ra vô cùng gay go, ác liệt. So với 25 năm trước thì tuy khó khăn nhưng thế và lực của ta đã khác. Năm 1945 là “Thời kỳ làm mưa, làm gió của các nước đế quốc”. “Gần 2 chục vạn … miền Bắc”, còn bây giờ 1970, mỗi hành động kẻ cướp… trừng phạt, Mọi cách tô son trát phấn của đế quốc Mĩ… hoài công vô ích”. 1945, Việt Nam chưa có tên trên bản đồ thế giới, cả Đông Dương khi đó mang tên In đô Xi A của Pháp, còn bây giờ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã là một đất nước tự do.

Câu 3 (trang 210, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Những khó khăn, gian nan của nước Việt Nam mới:

   – Chính quyền cách mạng thành lập nhiều ngày nhưng vẫn chưa được nước nào công nhận

   – Tình hình kinh tế hết sức khó khăn

   – Chưa phát hành được tiền Việt Nam, kho bạc giành được từ tay chính quyền cũ chỉ có một triệu bạc rách

   – Đời sống của nhân dân rất thấp

   – Cuộc xâm lăng của thực dân Pháp nổ ra rất sớm tại Nam Bộ, làm cho những khó khăn trên càng trầm trọng

Câu 4 (trang 210, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Quyết sách để đưa đất nước vượt qua gian khó:

– Chính trị:

   + Củng cố và giữ vững chính quyền bằng cuộc tổng tuyển cử trong cả nước

   + Ra sắc lệnh thành lập Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp

   + Giải tán chính quyền cũ – chính quyền thực dân phong kiến

   + Công bố dự án hiến pháp cho toàn dân góp ý

– Kinh tế: giảm tô xóa nợ cho nông dân, phục hồi sản xuất, nâng cao mọi mặt đời sống cho người dân, nâng cao vấn đề tài chính,….

– Xã hội: Bác Hồ kêu gọi “diệt giặc đói, diệt giặc dôt, diệt giặc ngoại xâm”

Câu 5 (trang 210, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Hình tượng tiêu biểu nhất trong bài là hình ảnh Bác Hồ, vì:

– Bác là người có trí tuệ sáng suốt, có ý chí sắt đá và nghị lực mạnh mẽ

– Toàn tâm, toàn ý phục vụ cho nhân dân, đất nước

– Với Bác, để đất nước Việt Nam mới ra đời có thể tồn tại và vững mạnh cần:

   + Xác định mối quan hệ giữa những người làm trong bộ máy chính quyền với nhân dân

   + Đề ra ba mục tiêu quan trọng và phải dựa vào dân

Câu 6 (trang 210, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

– Lựa chọn những chi tiết, sự kiện lịch sử có tính khái quát, tổng thể

– Trong khi kể, tác giả nêu suy nghĩ, nhận xét, đánh giá

Nội dung chính của văn bản:

   – Nội dung: Nước Việt Nam trong những ngày đầu độc lập phải vượt qua bao khó khăn, gian nan để có thể tồn tại và vững mạnh

   – Nghệ thuật: Lựa chọn những chi tiết, sự kiện lịch sử có tính khái quát, tổng thể, trong khi kể, tác giả nêu suy nghĩ, nhận xét, đánh giá,…

Soạn bài: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp)

Leave a Reply