Top 3 Soạn bài: Luật thơ (Tiếp theo) ngắn nhất

Bài 1 (trang 127 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

– Giống

  + Mỗi câu có năm chữ (tiếng)

  + Đều dùng vần chân, vần liền, vần lưng, vần cách…

  + Các thanh bằng trắc cũng đối nhau, nhất là những vị trí quan trọng.

– Khác

Bài 2 (trang 127 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

– Xác định thanh bằng – trắc trong các tiếng của đoạn thơ:

Đưa người ta không đưa qua sông

B B B B B B B

Sao có tiếng sóng ở trong lòng

B T T T T B Bv

Bóng chiều không thắm, không vàng vọt

T B B T B B T

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong

B B B B B T Bv

– Sự đổi mới:

  + Thơ thất ngôn truyền thống gieo vần chân: đoạn thơ trên đây gieo vần lưng, vần liền

  + Thơ thất ngôn truyền thống ngắt nhịp 4/3 hoặc 2/2/3; đoạn thơ ngắt nhịp linh hoạt hơn, có chỗ 2/1/4, 1/3/3.

  +luật thơ không ràng buộc nghiêm ngặt như trong thơ truyền thống

Bài 3 (trang 128 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

– Mô hình bài Mời trầu

Qủa cau nho nhỏ miếng trầu hôi

T B B T / T B Bv

Này của Xuân Hương mới quệt rồi

B T B B / T T Bv

Có phải duyên nhau thì thắm lại

T T B B / B T T

Đừng xanh như lá bạc như vôi

B B B T T / B Bv

Bài 4 (trang 128 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

– Xác định các yếu tố vần, nhịp, hài thanh:

Sóng gợn tràng giang/ buồn điềm điệp (4 – 3)

T T B B B T T

Con thuyền xuôi mái / mái song song (4 – 3)

B B B T T B Bv

Thuyền về/ nước lại/ sầu trăm ngả (2-2-3) (4-3)

B B T T B B T

Củi một cành khô/ lạc mấy dòng (4 -3)

T T B B T T Bv

– Chứng minh sự ảnh hưởng của thể thơ thất ngôn Đường luật đối với Thơ Mới:

  + Về vần: thơ mới vẫn chịu ảnh hưởng của vần thơ Đường luật, chủ yếu gieo vần chân.

  + Về nhịp thơ: thơ mới chủ yếu vẫn sử dụng 3-4 hoặc 4-3 như trong thơ Đường luật cổ.

  + Về hài thanh: thơ mới vẫn tuân thủ niêm luật Đường thi (chữ thứ hai câu hai phải cùng niêm với chữ thứ hai câu 3)

Câu 1 (trang 127, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

– Giống nhau:

   + Mỗi câu thơ có 5 chữ

   + Sử dụng vần gián cách

– Khác nhau

Câu 2 (trang 127, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

– Điểm giống với thơ truyền thống:

   + Gieo vần chân, vần cách (lòng – trong)

   + Ngắt nhịp: 4/3 ở các câu 2, 3, 4

– Điểm sáng tạo:

   + Vần: gieo vần lưng (lòng – không) và gieo vần ở các vị trí khác nhau (sông – sóng – trong – lòng – không)

   + Ngắt nhịp: 2/5 ở câu thứ nhất

Câu 3 (trang 128, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

– Đối và niêm:

   + Đối: 1 và 2, 3 và 4

   + Niêm: 1 và 8, 2 và 3

Câu 4 (trang 128, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

– Vần: Độc vận, vần chân, vần gián cách.

– Nhịp: 4/3

– Thanh: Tiếng 2 4 6

   T B T

   B T B

   B T B

   T B T

→ Vần, nhịp, hài thanh đều giống thơ thất ngôn Đường luật.

Soạn bài: Luật thơ (Tiếp theo) (ngắn nhất)

   

Leave a Reply