Top 3 Soạn bài: Luật thơ ngắn nhất

– Trong luật thơ tiếng là đơn vị quan trọng

– Số tiếng định hình trong một dòng thơ, sự phối thanh ddieju, sự kết hợp bằng vần của tiếng, cách ngắt nhịp thơ,…. đề trở thành những qui tắc của thơ ca truyền thống đặc biệt là thơ Đường luật

– Thơ hiện đại đa biến đổi nhiều tuy nhiên nhiều trường hợp vẫn dựa trên qui tắc trong thơ truyền thống

Chinh phụ ngâm – Đoàn Thị Điểm

  + gieo vần lưng: nguyệt, mịt

  + Ngắt nhịp: nhịp 3 – 4.

  + Hài thanh: cặp song thất lấy tiếng thứ 3 làm chuẩn, có thể có thanh bằng hoặc trắc, ở đâ là thanh bằng

Cảnh khuya – Hồ Chí Minh

  + Cách gieo vần:vần chân ở cuối câu thơ thứ 1, 2, 4: xa, hoa, nhà.

  + Ngắt nhịp: nhịp 3 – 4

  + Hài thanh: theo mô hình sau: ở tiếng 2, 4, 6

   • Dòng 1: T-B-T

   • Dòng 2: B-T-B

   • Dòng 3: B-T-B

   • Dòng 4: T-B-T

Câu 1 (trang 107, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

a) Hai câu thơ bảy chữ trong đoạn thơ trích “Chinh phụ ngâm”

– Gieo vần: vần lưng

– Ngắt nhịp: 3/4

– Hài thanh: tiếng thứ ba của mỗi dòng đều là thanh bằng

b) Bài thơ “Cảnh khuya”

– Gieo vần: vần lưng

– Ngắt nhịp: 3/4 (câu đầu), 4/3 (ba câu còn lại)

– Hài thanh: xét theo nguyên tắc “Nhất tam ngũ bất luận/Nhị tứ lục phân minh” ta có mô hình hài thanh của bài thơ như sau:

Soạn bài: Luật thơ (ngắn nhất)

Leave a Reply