Toán lớp 2: Cách Tìm Số Hạng Chưa Biết Trong Một Tổng, trực quan, rõ ràng nhất.Muốn tìm số hạng chưa biết trong một tổng, ta lấy tổng số trừ đi số hạng đã biết.

Viết một bình luận