Tiết Học Đổi Mới Dạy Trên Màn Hình Tương Tác ViewSonic – Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông MớiChương trình giáo dục phổ thông mới phân biệt rõ hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).
Đồng thời thiết kế một số môn học (Tin học và Công nghệ, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) theo các chủ đề, tạo điều kiện cho học sinh lựa chọn những chủ đề phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân.
Tiết Học Đổi Mới Tại Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Dạy Trên Màn Hình Tương Tác ViewSonic là 1 ví dụ điển hình cho Chương trình giáo dục phổ thông mới

Viết một bình luận