TĐ:1117-Nét chữ đại biểu con ngườiTĐ:1117-Nét chữ đại biểu con người
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
Danh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
Danh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Danh sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Danh sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDU&list=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]

Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 520
Thời gian từ: 00h27:31:18 – 00h31:52:28
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://adblockplus.org {Có thể chặn quảng cáo video – ngay cả trên Facebook và YouTube}

Chúng ta thử nghĩ xem, trước đây lúc chúng tôi còn trẻ, thân cận một vị trưởng giả, biểu hiện ra sự thành kính không bằng cổ nhân, nhưng hơn xa so với người ngày nay. Thái độ của chúng tôi khiêm tốn, chân thành, cung kính, ngôn ngữ đơn giản trong sáng, chữ viết rất ngay ngắn, từng nét rõ ràng không viết láu. Người ngày xưa xem điều gì? Xem tâm đoan chánh, thật thật, cung kính của người, họ xem điều này. Còn chữ viết đẹp hay xấu không sao, từng chữ từng nét ngay ngắn thẳng hàng, đây gọi là kính.
Chư vị nên xem tỷ mỉ chữ viết của ngài Ấn Quang, ngài không phải là nhà thư pháp, nhưng xem kỹ chữ của ngài, từng nét từng chữ rất cung kính, điều này còn đáng quý hơn cả nhà thư pháp, vì sao vậy? Vì nó hiển lộ ra từ chân tâm của ngài. Nhà thư pháp là tác phẩm nghệ thuật, tuy chữ đẹp nhưng chân thành cung kính không bằng đại sư Ấn Quang. Chữ của ngài tuy không đẹp lắm, không sánh được với các nhà thư pháp, nhưng tinh thần của ngài các nhà thư pháp không sánh được. Từ trong văn tự có thể nhận ra ngài dạy người khác thành kính, chính ngài đã làm được, từng nét từng chữ tuyệt đối không cẩu thả. Hiện nay trong chúng ta, mỗi ngày người ta viết giúp tôi rất nhiều thứ, nhưng không có ai viết từng nét từng chữ cung kính như vậy.
Ngày xưa nếu muốn tham gia thi cử, quan chấm thi thấy bài làm của quý vị viết không đàng hoàn là họ không xem, không cần quý vị. Điều đầu tiên là họ xem chữ viết, xem quý vị có thành kính chăng, nếu như không có thành kính, cho dù văn chương hay đến mấy cũng không chọn, vì sao vậy? Vì quý vị có tài nhưng không có đức, chọn người đầu tiên là chọn đức, tài xếp hàng thứ hai, coi như cửa ải đầu tiên không qua được.
Thế nên con người bây giờ không biết viết, không sao, giống như ngài Ấn Quang vậy, chữ viết rất ngay ngắn cung kính, đó là số một đấy. Các pháp thế xuất thế gian đều đạt được từ sự cung kính. Giáo dục Giáo dục

Viết một bình luận