Soạn bài: Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

1. Giao tiếp là hoạt động 2. Ngôn ngữ có hai dạng: nói và viết 3. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ luôn diễn ra trong một ngữ cảnh nhất định 4. Nhân vật giao tiếp là nhân tố rất quan trọng 5. Khi giao tiếp các nhân vật sử dụng ngôn ngữ chung …

Soạn bài: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)

Phần 1: Nêu vấn đề : “Trong lúc…với nó” → một số nhận xét về vốn văn hóa dân tộc Phần 2: Trình bày vấn đề : “Giữa các …văn học” → Đặc điểm của văn hóa Việt Nam Phần 3: Kết luận : “Con đường… có bản lĩnh” → Con đường hình thành bản …