Top 3 Soạn bài: Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ ngắn nhất

Câu 1 (trang 192 sgk Ngữ văn 12 Tập 2): Câu 2 (trang 193 sgk Ngữ văn 12 Tập 2): Câu 3 (trang 193 sgk Ngữ văn 12 Tập 2): Câu 4 (trang 193 sgk Ngữ văn 12 Tập 2): Hai phần văn bản đều có chung đề tài (trăng) nhưng được viết với hai …

Top 3 Soạn bài: Giá trị văn học và tiếp nhận văn học ngắn nhất

   Văn học có ba giá trị cơ bản: nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ. Các giá trị của văn học được thực hiện thông qua quá trình tiếp nhận văn học với các tính chất và cấp độ khác nhau. Câu 1 (trang 191 sgk Ngữ văn 12 Tập 2): Cơ sở xuất hiện và …

Top 3 Soạn bài: Ôn tập phần làm văn ngắn nhất

Câu 1 (trang 182 sgk Ngữ văn 12 Tập 2): Các kiểu văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn Trung học phổ thông:    – Tự sự: trình bày các sự việc (sự kiện) có quan hệ nhân quả dẫn đến kết cục nhằm biểu hiện con người, đời sống, tư tưởng, thái độ,… …

Top 3 Soạn bài: Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ ngắn nhất

– Giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin của con người và được tiến hành chủ yếu bằng phương tiên ngôn ngữ. Hoạt động giao tiếp gồm hai quá trình: tạo lập văn bản và lĩnh hội văn bản. – Trong hoạt động giao tiếp, ngôn ngữ được sử dụng ở cả hai …

Top 3 Soạn bài: Văn bản tổng kết ngắn nhất

– Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn nhằm nhìn nhận, đánh giá trung thực, khách quan kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm khi kết thúc một công việc; còn văn bản tổng kết tri thức nhằm tổng kết các tri thức hoặc các thành tựu nghiên cứu đã đạt …

Top 3 Soạn bài: Phát biểu tự do ngắn nhất

-Trong cuộc sống, người ta có thể gặp những tình huống khiến mình muốn (hoặc cần phải) phát biểu không theo các nội dung đã chuẩn bị kĩ càng từ trước. Phát biểu trong những tình huống như thế được gọi là phát biểu tự do. -Muốn thành công, người phát biểu tự do phải …

Top 3 Soạn bài: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu) ngắn nhất

Tóm tắt: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu) 3 phần -Phần 1: Nêu vấn đề : “Trong lúc…với nó”: một số nhận xét về vốn văn hóa dân tộc. -Phần 2: Trình bày vấn đề : “Giữa các …văn học”: Đặc điểm của văn hóa Việt Nam. -Phần 3: Kết luận …