Luyện chữ đẹp: Viết thơ chúc tết.Chữ đẹp nào phải hoa tay
Ai chăm rèn luyện mỗi ngày đẹp lên.

Viết một bình luận