Kitty học vần tiếng Việt lớp 1 – bài 50 và 52 vần "uôn, ươn, ong, ông"Bé ôn bài cô dạy và chuẩn bị bài cho hôm sau.

Viết một bình luận