Hutech – Hướng dẫn đánh giá rèn luyện v2 (Lớp Trưởng)HUTECH – Video hướng dẫn đánh giá rèn luyện sinh viên
Hướng dẫn sử dụng cho lớp trưởng

Website: http://www.hutech.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/hutech.itcenter/

Viết một bình luận