Làm cha mẹ, chúng ta muốn con mình có những cách sống, hành vi, thái độ, cách cư xử, lời nói đúng đắn và tốt đẹp. Chúng ta quan tâm đến những điều mà con mình nên làm hay không nên làm. Tuy nhiên, chúng ta ít để ý đến việc con mình đang thờ phượng, tôn sùng điều gì trong lòng chúng nó. Vì những điều gì đang cai trị trong lòng con cái của mình mới quyết định hành vi, thái độ, sự lựa chọn của con cái mình.

Trong bài này, chúng ta sẽ học biết những gì chúng ta có thể làm để giúp con cái chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, là Đấng duy nhất có quyền ban ân điển biến đổi cho con cái của mình.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *