Gia sư Toán lớp 1 dạy kèm tại nhà TPHCM

Gia sư Toán lớp 1 dạy kèm tại nhà TPHCM

Các bài toán lớp 1

Bài 1Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm.

1 …. 2 3 … 1 3 … 4

3 … 3 5 … 2 5 … 2

5 … 4 2 … 3 1 … 5

2 … 5 4 … 1 4 … 4

4 … 3 5 … 5 2 … 3

3 …. 5 1 …. 4 3 …. 1

Bài 2 . Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm.

3 …. 2 5 … 6 2 … 0

7 …. 4 0 …. 1 8 … 5

8 …. 8 8 … 7 7 …. 9

0 …. 2 9 … 9 6 …. 8

6 …. 5 2 …. 6 9 …. 5

9 …. 8 9 …. 9 7 …. 7

7 …. 10 10 …. 8 10 … 6

Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

3 < … < 56 < …… < 86 > … > 4
10 > … > 88 > … > 65 < … < 7
4 < ….. < 61 < … < 33 > … > 1
0 < ….. < 29 > … > 78 < … < 10
6 > ….. > 42 < … < 45 > … > 3

Bài 4 *. Số?

7 < ….. ….. > 8 1 > …..

4 < ….. 6 > ….. 8 < …..

7 > ….. 9 > ….. 5 > …..

8 = ….. ….. < 3 ….. < 8

….. < 4 ….. < 2 9 > ….

Bài 5Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm.

10 ….12 13 … 8 3 … 16

13 … 16 7 … 12 15 … 2

15 … 19 2 … 13 1 … 15

12 … 15 9 … 11 14 … 14

14 … 13 15 … 5 12 … 3

18 …. 15 11 …. 4 3 …. 11

Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

13 < … < 1516 < …… < 1816 > … > 14
20 > … > 1818 > … > 1615 < … < 17
14 < ….. < 1611 < … <1 313 > … > 11
10 < ….. < 1219 > … > 1718 < … < 15
16 > ….. > 1412 < … < 1415 > … > 13

Bài 7: > < =

16……1819………..1814 ……….1720……………1016……….15
20……1513…………..1510………….615……………1814……….13
11………..148………….105………….1513…………….1412………..12
12…………109 ………….1218……….127…………….110 ………….10

Bài 8. Số?

17 < ….. ….. > 18 11 > …..

14 < ….. 16 > ….. 18 < …..

17 > ….. 19 > ….. 15 > …..

18 = ….. ….. < 13 ….. < 18

Bài 9. < , > , = ?

3 + 1 …. 4

4 ….. 2 + 1

1 + 3 ….. 2

4 + 1 ….. 1 + 4

6 + 0 ….. 4

1 + 2 ….. 2 + 2

1 + 2 ….. 2

5 ….. 1 + 3

6 + 2 ….. 9

Bài 10. > , =, <?

10 – 2 …. 8 + 1

8 + 2 …. 8 – 2

6 + 3 …. 9 – 0

10 + 0 …. 8 + 2

7 + 3 …. 5 + 3

10 – 5 …. 10 – 3

LIÊN HỆ
Trung tâm gia sư Thế Hệ
Địa chỉ: 537 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0387 756 370

Viết một bình luận