GS.TS Nguyễn Minh Thuyết trao đổi về Sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh diều | Dạy âm nào trước, vần nào trước
#sachcanhdieu #GSTSNguyenMinhThuyet


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *