CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 1. BÀI: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4.Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng “Lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm” trong đó, việc học sinh tự tổ chức các hoạt động học tập của mình là cốt lõi. Giáo viên cần phải thực hiện theo một quá trình (Có thể kéo dài 5 – 7 năm, từ lớp 1 đến lớp 5 hoặc đến lớp 8, 9), có từng mức độ cho từng khối lớp khác nhau. Giáo viên nên đưa ra từng mục tiêu, tiêu chí cần đạt ở học sinh theo từng khối lớp, Ví dụ như sau:
– Đối với lớp 1: Mục tiêu cuối năm học là: Học sinh phải biết kỹ năng tự học cá nhân và kỹ năng trao đổi nhóm đôi ở mức độ đơn giản (hỏi và trả lời những câu đơn giản);
– Đối với lớp 2: Học sinh phải tự học cá nhân thông qua Sách giáo khoa, hoặc kiến thức giáo viên cung cấp; Mức độ trao đổi nhóm đôi của học sinh cao hơn, học sinh biết hỏi và trả lời, trao đổi, nhận xét, tranh luận, thống nhất kết quả đúng; Đồng thời bước đầu biết thảo luận nhóm 4 ở mức độ đơn giản, mọi hình thức tổ chức thảo luận đều được dẫn dắt bằng lời nói của giáo viên cho từng hoạt động;
– Đối với lớp 3: Học sinh biết tự học cá nhân, Nhóm đôi như lớp 2, Nhóm 4 nâng dần lên cho nhóm trưởng điều khiển nhóm thông qua câu hỏi trong sách, phiếu bài tập hoặc lời dẫn của giáo viên.
– Đối với lớp 4, 5: Nâng dần các yêu cầu điều khiển nhóm làm sao cho đến lớp 5 là học sinh biết tổ chức các hoạt động theo yêu cầu của giáo viên, hay phiếu hướng dẫn tự học mà giáo viên soạn. Biết tổ chức các nhóm học tập, trao đổi, nhận xét.
Đây là mục tiêu tối thiểu, nếu học sinh các lớp 2, 3 làm tốt thì các em vẫn thực hiện như lớp 4, 5 tùy theo điều kiện của lớp… mà giáo viên quyết định nhưng đừng ép các em làm quá sức mình.

Viết một bình luận