Hỏi đáp

Chỉ em cách tạo tài khoản Microsoft trên Lumia 525 với ạ!…

Chào bạn, 
Trường hợp trên có thể là do tài khoản Microsoft của bạn chưa được kích hoạt nhé.
Bạn cần truy cập vào trang “https://login.live.com/  ” , đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình sau đó chọn “Security and Privacy” > bạn nhập 4 số cuối điện thoại dùng để đăng ký tài khoản > Send Code > Khi đó Microsoft sẽ gửi mả kích hoạt tới điện thoại của bạn > bạn dùng mã này nhập vào trang Web > Submit để kích hoạt nhé.
Khi đó bạn có thể đăng nhập trở lại trên điện thoại của mình nhé.
Thân chào … Xem tiếp ▾
Chào bạn, 
Trường hợp trên có thể là do tài khoản Microsoft của bạn chưa được kích hoạt nhé.
Bạn cần truy cập vào trang “https://login.live.com/  ” , đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình sau đó chọn “Security and Privacy” > bạn nhập 4 số cuối điện thoại dùng để đăng ký tài khoản > Send Code > Khi đó Microsoft sẽ gửi mả kích hoạt tới điện thoại của bạn > bạn dùng mã này nhập vào trang Web > Submit để kích hoạt nhé.
Khi đó bạn có thể đăng nhập trở lại trên điện thoại của mình nhé.
Thân chào bạn ! 

Thông tin thêm

Chỉ em cách tạo tài khoản Microsoft trên Lumia 525 với ạ!…

#Chỉ #cách #tạo #tài #khoản #Microsoft #trên #Lumia #với #ạ

Chào bạn, 
Trường hợp trên có thể là do tài khoản Microsoft của bạn chưa được kích hoạt nhé.
Bạn cần truy cập vào trang “https://login.live.com/  ” , đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình sau đó chọn “Security and Privacy” > bạn nhập 4 số cuối điện thoại dùng để đăng ký tài khoản > Send Code > Khi đó Microsoft sẽ gửi mả kích hoạt tới điện thoại của bạn > bạn dùng mã này nhập vào trang Web > Submit để kích hoạt nhé.
Khi đó bạn có thể đăng nhập trở lại trên điện thoại của mình nhé.
Thân chào … Xem tiếp ▾
Chào bạn, 
Trường hợp trên có thể là do tài khoản Microsoft của bạn chưa được kích hoạt nhé.
Bạn cần truy cập vào trang “https://login.live.com/  ” , đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình sau đó chọn “Security and Privacy” > bạn nhập 4 số cuối điện thoại dùng để đăng ký tài khoản > Send Code > Khi đó Microsoft sẽ gửi mả kích hoạt tới điện thoại của bạn > bạn dùng mã này nhập vào trang Web > Submit để kích hoạt nhé.
Khi đó bạn có thể đăng nhập trở lại trên điện thoại của mình nhé.
Thân chào bạn ! 

#Chỉ #cách #tạo #tài #khoản #Microsoft #trên #Lumia #với #ạ

Chào bạn, 
Trường hợp trên có thể là do tài khoản Microsoft của bạn chưa được kích hoạt nhé.
Bạn cần truy cập vào trang “https://login.live.com/  ” , đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình sau đó chọn “Security and Privacy” > bạn nhập 4 số cuối điện thoại dùng để đăng ký tài khoản > Send Code > Khi đó Microsoft sẽ gửi mả kích hoạt tới điện thoại của bạn > bạn dùng mã này nhập vào trang Web > Submit để kích hoạt nhé.
Khi đó bạn có thể đăng nhập trở lại trên điện thoại của mình nhé.
Thân chào … Xem tiếp ▾
Chào bạn, 
Trường hợp trên có thể là do tài khoản Microsoft của bạn chưa được kích hoạt nhé.
Bạn cần truy cập vào trang “https://login.live.com/  ” , đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình sau đó chọn “Security and Privacy” > bạn nhập 4 số cuối điện thoại dùng để đăng ký tài khoản > Send Code > Khi đó Microsoft sẽ gửi mả kích hoạt tới điện thoại của bạn > bạn dùng mã này nhập vào trang Web > Submit để kích hoạt nhé.
Khi đó bạn có thể đăng nhập trở lại trên điện thoại của mình nhé.
Thân chào bạn ! 

#Chỉ #cách #tạo #tài #khoản #Microsoft #trên #Lumia #với #ạ

Chào bạn, 
Trường hợp trên có thể là do tài khoản Microsoft của bạn chưa được kích hoạt nhé.
Bạn cần truy cập vào trang “https://login.live.com/  ” , đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình sau đó chọn “Security and Privacy” > bạn nhập 4 số cuối điện thoại dùng để đăng ký tài khoản > Send Code > Khi đó Microsoft sẽ gửi mả kích hoạt tới điện thoại của bạn > bạn dùng mã này nhập vào trang Web > Submit để kích hoạt nhé.
Khi đó bạn có thể đăng nhập trở lại trên điện thoại của mình nhé.
Thân chào … Xem tiếp ▾
Chào bạn, 
Trường hợp trên có thể là do tài khoản Microsoft của bạn chưa được kích hoạt nhé.
Bạn cần truy cập vào trang “https://login.live.com/  ” , đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình sau đó chọn “Security and Privacy” > bạn nhập 4 số cuối điện thoại dùng để đăng ký tài khoản > Send Code > Khi đó Microsoft sẽ gửi mả kích hoạt tới điện thoại của bạn > bạn dùng mã này nhập vào trang Web > Submit để kích hoạt nhé.
Khi đó bạn có thể đăng nhập trở lại trên điện thoại của mình nhé.
Thân chào bạn ! 

#Chỉ #cách #tạo #tài #khoản #Microsoft #trên #Lumia #với #ạ

Chào bạn, 
Trường hợp trên có thể là do tài khoản Microsoft của bạn chưa được kích hoạt nhé.
Bạn cần truy cập vào trang “https://login.live.com/  ” , đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình sau đó chọn “Security and Privacy” > bạn nhập 4 số cuối điện thoại dùng để đăng ký tài khoản > Send Code > Khi đó Microsoft sẽ gửi mả kích hoạt tới điện thoại của bạn > bạn dùng mã này nhập vào trang Web > Submit để kích hoạt nhé.
Khi đó bạn có thể đăng nhập trở lại trên điện thoại của mình nhé.
Thân chào … Xem tiếp ▾
Chào bạn, 
Trường hợp trên có thể là do tài khoản Microsoft của bạn chưa được kích hoạt nhé.
Bạn cần truy cập vào trang “https://login.live.com/  ” , đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình sau đó chọn “Security and Privacy” > bạn nhập 4 số cuối điện thoại dùng để đăng ký tài khoản > Send Code > Khi đó Microsoft sẽ gửi mả kích hoạt tới điện thoại của bạn > bạn dùng mã này nhập vào trang Web > Submit để kích hoạt nhé.
Khi đó bạn có thể đăng nhập trở lại trên điện thoại của mình nhé.
Thân chào bạn ! 

#Chỉ #cách #tạo #tài #khoản #Microsoft #trên #Lumia #với #ạ

Chào bạn, 
Trường hợp trên có thể là do tài khoản Microsoft của bạn chưa được kích hoạt nhé.
Bạn cần truy cập vào trang “https://login.live.com/  ” , đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình sau đó chọn “Security and Privacy” > bạn nhập 4 số cuối điện thoại dùng để đăng ký tài khoản > Send Code > Khi đó Microsoft sẽ gửi mả kích hoạt tới điện thoại của bạn > bạn dùng mã này nhập vào trang Web > Submit để kích hoạt nhé.
Khi đó bạn có thể đăng nhập trở lại trên điện thoại của mình nhé.
Thân chào … Xem tiếp ▾
Chào bạn, 
Trường hợp trên có thể là do tài khoản Microsoft của bạn chưa được kích hoạt nhé.
Bạn cần truy cập vào trang “https://login.live.com/  ” , đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình sau đó chọn “Security and Privacy” > bạn nhập 4 số cuối điện thoại dùng để đăng ký tài khoản > Send Code > Khi đó Microsoft sẽ gửi mả kích hoạt tới điện thoại của bạn > bạn dùng mã này nhập vào trang Web > Submit để kích hoạt nhé.
Khi đó bạn có thể đăng nhập trở lại trên điện thoại của mình nhé.
Thân chào bạn ! 

#Chỉ #cách #tạo #tài #khoản #Microsoft #trên #Lumia #với #ạ

Chào bạn, 
Trường hợp trên có thể là do tài khoản Microsoft của bạn chưa được kích hoạt nhé.
Bạn cần truy cập vào trang “https://login.live.com/  ” , đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình sau đó chọn “Security and Privacy” > bạn nhập 4 số cuối điện thoại dùng để đăng ký tài khoản > Send Code > Khi đó Microsoft sẽ gửi mả kích hoạt tới điện thoại của bạn > bạn dùng mã này nhập vào trang Web > Submit để kích hoạt nhé.
Khi đó bạn có thể đăng nhập trở lại trên điện thoại của mình nhé.
Thân chào … Xem tiếp ▾
Chào bạn, 
Trường hợp trên có thể là do tài khoản Microsoft của bạn chưa được kích hoạt nhé.
Bạn cần truy cập vào trang “https://login.live.com/  ” , đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình sau đó chọn “Security and Privacy” > bạn nhập 4 số cuối điện thoại dùng để đăng ký tài khoản > Send Code > Khi đó Microsoft sẽ gửi mả kích hoạt tới điện thoại của bạn > bạn dùng mã này nhập vào trang Web > Submit để kích hoạt nhé.
Khi đó bạn có thể đăng nhập trở lại trên điện thoại của mình nhé.
Thân chào bạn ! 

Related Articles

Back to top button