Hỏi đáp

Cách thay đổi Apple ID (iCloud) trên iPhone không làm mất dữ liệu

Dạ nếu không có tài khoản nào thì sẽ không hỏi, tuy nhiên để chắc chắn anh có thể vào trang web sau đây, đăng nhập tài khoản iCloud > chọn Cài đặt tài khoản > thiết bị của tôi > Chọn dấu X trên thiết bị anh muốn xóa anh nhé.
Thông tin đến anh. 

Thông tin thêm

Cách thay đổi Apple ID (iCloud) trên iPhone không làm mất dữ liệu

#Cách #thay #đổi #Apple #iCloud #trên #iPhone #không #làm #mất #dữ #liệu

Dạ nếu không có tài khoản nào thì sẽ không hỏi, tuy nhiên để chắc chắn anh có thể vào trang web sau đây, đăng nhập tài khoản iCloud > chọn Cài đặt tài khoản > thiết bị của tôi > Chọn dấu X trên thiết bị anh muốn xóa anh nhé.
Thông tin đến anh. 

#Cách #thay #đổi #Apple #iCloud #trên #iPhone #không #làm #mất #dữ #liệu

Dạ nếu không có tài khoản nào thì sẽ không hỏi, tuy nhiên để chắc chắn anh có thể vào trang web sau đây, đăng nhập tài khoản iCloud > chọn Cài đặt tài khoản > thiết bị của tôi > Chọn dấu X trên thiết bị anh muốn xóa anh nhé.
Thông tin đến anh. 

#Cách #thay #đổi #Apple #iCloud #trên #iPhone #không #làm #mất #dữ #liệu

Dạ nếu không có tài khoản nào thì sẽ không hỏi, tuy nhiên để chắc chắn anh có thể vào trang web sau đây, đăng nhập tài khoản iCloud > chọn Cài đặt tài khoản > thiết bị của tôi > Chọn dấu X trên thiết bị anh muốn xóa anh nhé.
Thông tin đến anh. 

#Cách #thay #đổi #Apple #iCloud #trên #iPhone #không #làm #mất #dữ #liệu

Dạ nếu không có tài khoản nào thì sẽ không hỏi, tuy nhiên để chắc chắn anh có thể vào trang web sau đây, đăng nhập tài khoản iCloud > chọn Cài đặt tài khoản > thiết bị của tôi > Chọn dấu X trên thiết bị anh muốn xóa anh nhé.
Thông tin đến anh. 

#Cách #thay #đổi #Apple #iCloud #trên #iPhone #không #làm #mất #dữ #liệu

Dạ nếu không có tài khoản nào thì sẽ không hỏi, tuy nhiên để chắc chắn anh có thể vào trang web sau đây, đăng nhập tài khoản iCloud > chọn Cài đặt tài khoản > thiết bị của tôi > Chọn dấu X trên thiết bị anh muốn xóa anh nhé.
Thông tin đến anh. 

#Cách #thay #đổi #Apple #iCloud #trên #iPhone #không #làm #mất #dữ #liệu

Dạ nếu không có tài khoản nào thì sẽ không hỏi, tuy nhiên để chắc chắn anh có thể vào trang web sau đây, đăng nhập tài khoản iCloud > chọn Cài đặt tài khoản > thiết bị của tôi > Chọn dấu X trên thiết bị anh muốn xóa anh nhé.
Thông tin đến anh. 

Related Articles

Back to top button