CÁCH GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 MÔN TIN HỌC NĂM HỌC 2020 2021 TP CẦN THƠ | Nguyễn Xuân Hồng IT#TUYENSINH10_NXH
CÁCH GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 MÔN TIN HỌC NĂM HỌC 2020 2021 TP CẦN THƠ | Nguyễn Xuân Hồng IT
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 MÔN TIN HỌC NĂM HỌC 2020 2021 TP CẦN THƠ
Câu 1: Số đẹp theo x
– Ý tưởng: N(=10^3
– Lấy từng phần tử dãy ra kiểm tra
for i:=1 to N do
begin
N:=A[i];T:=0;
While N ) 0 do
begin T:=T+ N Mod 10; N:= N Div 10;end;
If T mod x=0 then inc(d);
end;
– In ra d
Câu 2: Giá viết và tập
– Ý tưởng
+ gọi x là số tiền mua viết
+ gọi y là số tiền mua tập
+ Ta có:
a*x+b*y=m (1)
c*x+d*y=n(2)
(1) x=(m-b*y)/a thay vào (2): c*((m-b*y)/a)+d*y=n;(3)
For y:=1 to 10^6 do
If c*((m-b*y)/a)+d*y=n then write(=(m-b*y)/a ,’ ‘,y); break;
Thay dấy /=div
Câu 3. Kí tự đặc biệt
– Ý tưởng
+ For i:=0 to 255 do
begin
Ch:=CHR(i);
D:=0;
For i:=1 to length(s) do
If ch=S[i] then begin inc(d); Vt:=i; end;
If d=1 then write(vt); break;
end;
Câu 4. Chọn phần thưởng
Ý tưởng: n,m=10^3
– Sắp xếp nhóm quà thứ nhất và thứ 2 theo chiều không tăng. Có thể dùng quick sort
– Vì mỗi nhóm chọn ít nhất 1 phần thưởng nên ta có:
For i:=1 to 3 do //cách chọn nhóm 1
begin
T:=0;
For i1:=1 to i do T:=T+A[i1];//tổng nhóm 1
For j:=1 to 4-i do T:=T+B[j];//tổng nhóm 2; 4-i món quà
If Max ( T then max:=T;
end;
In ra max
Câu 5. Số đặc biệt
– Ý tưởng: vì N=10^2
– Nhập dãy A và đánh dấu chữ số xuất F[A[i]]=i; vị trí số thứ 3
– Lấy từng phần tử Ai trong dãy kiểm tra có thể phân tích thành tổng 3 số hay không?
For i:=1 to N do //lấy từng phần tử để phân tích
begin
KT:=true;
For so1:=i-1 downto 1 do //số thứ 1
begin
For so2:=i-1 downto 1 do //số thứ 2
begin
T:=A[i]- A[so1]-A[so2];
If (F[T]#0) and(F[T] nhỏ hơn i) then begin inc(d); KT:=false;break; end;
end;
If KT=false then break;
end;
write(d);
end;

Viết một bình luận