Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1. A. woman     B. improve     C. remove     D. do

Question 2. A. enlighten     B. child     C. involve     D. pioneer

Question 3. A. legal     B. deny     C. intellectual     D. defend

Question 4. A. deep-seated     B. rear     C. appeal     D. colleague

Question 5. A. argue     B. accord     C. legal     D. appall

Question 6. A. prohibit     B. control     C. vote     D. host

Question 7. A. deny     B. society     C. happy     D. lucky

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8. A. involvement     B. pioneer     C. prohibit     D. develop

Question 9. A. argue     B. deny     C. accord     D. neglect

Question 10. A. rubbish     B. limit     C. throughout     D. struggle

Question 11. A. control     B. legal     C. nonsense     D. contact

Question 12. A. intellectual     B. philosopher     C. enlightenment     D. discriminate

Question 13. A. temper     B. contact     C. neglect     D. rubbish

Question 14. A. control     B. relieve     C. improve     D. struggle

Question 15. A. society     B. philosopher     C. temporary     D. enlightenment

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *