Bài 50: at ăt ât – Phần 2 – Tiếng Việt lớp 1 [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/at-at-at-phan-2-344466/
Bài giảng giúp học sinh:
– Đọc các từ có tiếng chứa vần at, ăt, ât.
– Gõ, viết ba vần trên.
– Mở rộng vốn từ: Nghe và phát hiện tiếng chứa ba vần trên.

Viết một bình luận