Bài 5 và 1 trang 58+60 Tiếng Việt lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo năm học 2020 2021
#chântrờisángtạo #sáchchântrờisángtạo #sáchlớp1chântrờisángtạo #chantroisangtao #sáchtoánlớp1chântrờisángtạo #sáchtiếngviệtlớp1chântrờisángtạo #sachtoanlop1chantroisangtao #sachtiengvietlop1chantroisangtao #sáchlớp1nămhọc20202021
#sáchlơp1