Bài 13: Ch ch Kh kh – Tiếng Việt lớp 1 [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/chu-a-chu-b-va-dau-335731/
Bài học giúp học sinh:
+ Nhận biết chữ ch, kh.
+ Đọc tiếng, từ, câu chứa âm ch, kh.
+ Viết chữ ch, kh
+ Nghe tiếng chứa âm ch, kh.

Viết một bình luận