Robot thông minh Captain Eye
Diễn giải về tác dụng của robot trong việc rèn luyện tính tự giác cho bé.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *