#1 Captain Eye – Rèn luyện tính tự giácRobot thông minh Captain Eye
Diễn giải về tác dụng của robot trong việc rèn luyện tính tự giác cho bé.

Viết một bình luận