ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយមកប្បាដិហារិយ៍ – ប៊ុត សាវង្ស – Buth Savong – San Chanra